Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM pro Plzeňský kraj na roky 2016 - 2020

                        

                                                   

 

Rozvoj kraje - nutná podmínka pro spokojený život

Trvalým zájmem je rovnoměrný rozvoj území celého kraje a spokojenější život jeho obyvatel.

Politická moc v kraji musí vycházet z principu poměrného zastoupení dle výsledku voleb uplatněným ve všech orgánech zastupitelstva kraje.

Narůstající kompetence státní správy na úrovni kraje a jejich finanční zajištění před nás staví nutnost nabídnout občanům reálnou alternativu rozvoje kraje.

V souladu s programem KSČM podpoříme iniciativy a návrhy na zdanění finančních náhrad za nevydaný církevní majetek i na úplnou odluku církve od státu.

 

Náš volební program nabízíme občanům pod heslem:

„KSČM – správná volba vaší budoucnosti“.

 

ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍ JISTOTY

Podporujeme:

Rozšiřování a budování sociálních zařízení zřizovaných obcemi i krajem (komunitní   domy seniorů, domy s pečovatelskou službou, zařízení důstojného dožití)

Rozvoj, stabilitu a dostupnost terénních sociálních služeb

Udržení koncepce zdravotnictví kraje (poskytování kvalitní zdravotní péče a efektivní   hospodaření zdravotnických zařízení)

Změnu způsobu financování krajských zdravotnických zařízení ministerstvem           zdravotnictví

Plošnou sít zdravotnické záchranné služby, jako součást integrovaného   záchranného systému

Ponechání krajských zdravotnických zařízení ve správě a vlastnictví Plzeňského   kraje

Zvyšování počtu lůžek následné péče na potřebnou kapacitu

Rozšíření dostupnosti lékařské pohotovostní služby 

Odmítáme:

Rušení, omezování a zhoršování dostupnosti zdravotní péče na území kraje

Rušení, omezování rozsahu, kvality a dostupnosti sociálních služeb pro občany

Sociální zabezpečení pro ilegální migranty a další osoby zneužívající sociální   systém.

 

ROZVOJ VENKOVA – REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podporujeme:

Efektivní údržbu a opravy silnic II a III. třídy na území kraje

Zajišťování potřebné dopravní obslužnosti na celém území kraje

Rozšiřování integrované a intervalové osobní veřejné dopravy prostřednictvím Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED)

Omezování průjezdu kamionové dopravy po komunikacích II. a III. třídy a přes centra měst a obcí

Výstavbu dopravních obchvatů a průtahů městy a obcemi za finanční spoluúčasti státu a dotací EU

Přijetí samostatného zákona o Národním parku Šumava

Zavádění ekologičtějších typů vytápění domácností

Projekty pro zajištění potřebných zdrojů a rozvodů pitné vody

Projekty zaměřené na zadržování vody v krajině a výstavbu protipovodňových opatření

Vyšší využití financí kraje na dotace obcím ke zlepšení života obyvatel a mladých rodin

Zemědělství orientované na krajinotvornou funkci, s pozitivním vlivem na životní prostředí

Rozvoj zemědělství, včetně produkce a propagace místních regionálních potravin

Postupné vyrovnávání kvality života mezi regionálním centrem a venkovem

Přeshraniční spolupráci mezi Plzeňským krajem, Dolním Bavorskem a Horní Falcí. 

Odmítáme:

Zvyšování nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Odchod obyvatel z venkovského prostoru z důvodu zhoršování dostupné zdravotní a sociální péče, dopravní obslužnosti a nabídky zaměstnání

Zdražování pitné vody, která patří mezi základní lidské potřeby.

 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA

Podporujeme:

Další rozvoj a rozšiřování školních družin a nízkoprahových zařízení

Učňovské školství se zaměřením na tradiční obory, které jsou charakteristické pro plzeňský kraj (lesnictví, zemědělství, stavebnictví, kovo a dřevo obráběcí obory)

V oblasti kultury především její tzv. „malé formy“ (divadelní, taneční a hudební soubory s využitím tradice a folkloru v kraji)

Obnovu a údržbu kulturních památek, rozvoj cestovního ruchu

Vytváření materiálních a finančních podmínek pro sportovní a mimoškolní aktivity

Prezentaci a propagaci středních a učňovských škol pro získávání žáků s ukončeným základním vzděláním 

Odmítáme:

Zavádění povinné inkluze do základního školství, rušení základních praktických škol

Zakládání soukromých a rušení státních škol

Jakoukoliv formu placení školného

Likvidaci učňovského školství

Rušení praktických škol

Zavádění zvláštních výsad ve školních zařízeních pro žáky nepřizpůsobivých rodin

Zneužívání humanismu pro rizikové osoby ze zahraničí.

 

BEZPEČNÝ ŽIVOT V KRAJI

Podporujeme:

Veškerá opatření směřující ke snížení migračních vln, včetně účinných opatření k ochraně státních hranic se SRN na území Plzeňského kraje

Legislativní opatření směřující k eliminaci bezpečnostních rizik ze strany migrantů

Potírání zločinu, jakýchkoliv forem korupce, boj proti hospodářské a obecné kriminalitě, rasově motivované trestné činnosti, každodenní bezpečnost v ulicích

Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě

Prevenci proti kriminalitě dětí a mládeže, zejména v uplatňování protidrogových opatření

Součinnost bezpečnostních složek se samosprávami a občanskými iniciativami, zejména v oblasti prevence a při mimořádných událostech

Vybavení policie a integrovaného záchranného systému, včetně materiálního zabezpečení jednotek dobrovolných hasičských sborů a spolků 

Odmítáme:

Snižování počtu příslušníků, počtu služeben a útvarů Policie ČR a HZS

Úspory státního rozpočtu realizované na úkor bezpečnostních a záchranných složek

Budování cizích vojenských základen, včetně pobytu cizích vojsk na našem území

Budování nebo zřizování zařízení pro migranty na území kraje.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář