Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVISKO KSČM
k finanční odměně starosty na konci funkčního období
2006 - 2010.

 

 
 
Úvod do situace:
 
Po komunálních volbách v říjnu 2010 došlo v Přešticích k tomu, že bývalý starosta za ODS, pan Mgr. Petr Fornouz, nebyl zvolen starostou města na nové volební období 2010 – 2014 a ODS přešla po 20-ti letech neomezeného vládnutí v Přešticích do opozice.
 
Starosta Mgr. Fornouz působil na radnici osm let. První volební období jako místostarosta a druhé volební období od roku 2006 do roku 2010 jako starosta.
 
Mgr. Fornouz byl v průběhu volebního období 2006 - 2010, kdy byl starostou, odsouzen Okresním soudem Plzeň-jih za trestní čin: „řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky“. Tzn. po použití většího množství alkoholu.
 
Tím se sám připravil o odměnu, která by mu podle zákona „O obcích“, č. 128/2000 Sb. náležela automaticky na konci tohoto volebního období v případě, že by nebyl dále zvolen do funkce strarosty či místostarosty. Jednalo se o odměnu ve výši pěti měsíčních platů, tedy o částku cca 250 000,- Kč hrubého.
 
Zastupitelstvo města Přeštice řešilo po komunálních volbách v roce 2010 tuto prekerní záležitost několikrát. Vyzvalo Mgr. Fornouze, aby předložil písemné rozhodnutí soudu, za co byl odsouzen (jestli to soud klasifikoval jako trestný čin), aby mohlo zastupitelstvo přijmout k tomuto usnesení v souladu se zákonem.
 
Mgr. Fornouz toto písemné rozhodnutí soudu nikdy nepředložil a po poradě se svým právním zástupcem napsal dopis ze dne 6.1.2011 „K rukám rady města Přeštice“, ve kterém uznává, že nemá nárok na odstupné! (Tento pojem však zákon nezná!).
Dále v dopise napsal, že ale výplata odměny není v rozporu se zákonem, jednak „O obcích“, či se zákonem „O volbách“.
 
Dále v dopise napsal, že z výše uvedených důvodů žádá o zařazení bodu o udělení či neudělení a výši odměny do jednání nejbližšího zastupitelstva města Přeštice.
 
V závěru svého dopisu napsal, že věří, že při dalším posuzování bude vzata v potaz jeho předchozí osmiletá práce ve vedení města a na jednání zastupitelstva bude předložen kompromisní návrh, kterým bude tato záležitost ukončena.
 
 
Postoj KSČM k této záležitosti:
 
Zastupitel města Přeštice požádal před jednáním zastupitelstva města výbor ZO KSČM, aby se k této záležitosti vyjádřil a navrhl stanovisko, jaké by měl zastupitel na jednání zastávat. Proběhla k tomu diskuse a bylo přijato následující stanovisko.
 
Stanovisko KSČM:
 
1)      Jenom v revolučních dobách jsou lidé vyhazováni z funkcí, není jim přiznán nárok na odstupné a neděkuje se jim za odvedenou práci. Taková situace teď není.
 
2)      KSČM navrhuje, aby zastupitelstvo města vyjádřilo Mgr. Fornouzovi poděkování za odvedenou práci ve funkci místostarosty i starosty města Přeštice v předchozím období. 
 
3)   KSČM navrhuje za této situace, kterou si způsobil jmenovaný sám, udělit Mgr. Fornouzovi v souvislosti s ukončením jeho působení v uvolněných funkcích ve vedení města, věcný dar  ve výši 20 000,- Kč, (např. pěkné hodinky po konzultaci s ním).
 
 
Průběh hlasování:
 
S druhým návrhem na výši odměny vystoupila zastupitelka za ODS, která navrhla kompromisní řešení, když nemůže být vyplacená celá částka 250 000 Kč. Navrhla, aby zastupitelstvo města schválilo finanční dar ve výši 100 000,- Kč.
 
Prvně se hlasovalo o návrhu KSČM. Pro byli zřejmě 3 zastupitelé (bude upřesněno až podle zápisu z jednání), 12 se zdrželo hlasování, nebo bylo proti. Návrh nebyl schválen. Návrh jediného zastupitele za KSČM podpořili tedy pouze další dva zastupitelé z celkového počtu 15.
 
Podruhé se hlasovalo o návrhu ODS. Pro bylo zřejmě 6 zastupitelů (4 - ODS + 2 Volba pro Přeštice), zbytek byl proti, nebo se zdržel hlasování. Návrh nebyl schválen.
 
K tomu, aby byl schválen nějaký návrh bylo potřeba 8 hlasů z 15 zastupitelů.
 
Mgr. Fornouzovi nebyl tedy schválen žádný dar. Ten nakonec veřejně požádal, aby tato záležitost již nebyla příště zařazována na program zastupitelstva.
 
 
 
 
Co říká zákon č. 128/2000 Sb. "O obcích",
v paragrafu 75 o odměnách:
 
 
§75 (odstavec 1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období, jestliže jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud jim nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva obce nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu odměna při skončení funkčního období nenáleží.
 
§75 (odstavec 2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce.
 
§75 (odstavec 7) Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních splátkách nebo jednorázově. Vznikl-li členovi zastupitelstva obce uvedenému v odstavci 1 nárok na odměnu při skončení funkčního období v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, odměna při skončení funkčního období se nevyplatí. Skončí-li trestní řízení pro uvedený trestný čin pravomocným odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na odměnu při skončení funkčního období nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, odměna při skončení funkčního období se vyplatí.