Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝSTAVBA ZIMNÍHO STADIONU V PŘEŠTICÍCH SE ZATÍM NEBUDE KONAT

Informace k 16.6.2011 

Vážení voliči, spoluobčané,
 
poskytujeme Vám touto cestou informaci o aktuální situaci kolem výstavby zimního stadionu v Přešticích, ke dni 16.6.2011, kdy tuto záležitost projednalo naposledy zastupitelstvo města Přeštice.
 
Zastupitelstvo města Přeštice schválilo svým usnesením (většinou 9 hlasů z 15) výpověď smlouvy se soukromým investorem, firmou AREA GROUP, s.r.o., o výstavbě zimního stadionu v Přešticích.
 
K vypovězení dvoustranné písemné smlouvy (podepsané 29.4.2005) a jejích následných 5. dodatků, bylo přistoupeno poté, kdy tato firma dlouhodobě neplní své písemné smluvní závazky.
 
Firma nebyla schopna na žádost zastupitelstva města předložit ani v červnu 2011 konkrétní záruky, že zimní stadion v Přešticích vybuduje. Ze strany města Přeštice byly splněny všechny závazky v dohodnutých termínech.
 
Výpověď smlouvy bude platná dnem doručení tohoto usnesení zastupitelstva města do firmy soukromého investora. Tento akt musí následně zabezpečit starosta města.
 
V praxi to znamená, že se zimní stadion v Přešticích zatím stavět nebude.
 
Další kroky v této záležitosti zastupitelstvo města neprojednávalo. 
 
Diskuse kolem tohoto bodu byla emotivní a dlouhá.
 
V zápisu z jednání zastupitelstva bude uvedeno jmenovitě, kdo jak ze zastupitelů hlasoval.
Zastupitel za KSČM hlasoval pro výpověď smlouvy.
 
Pro vypovězení smlouvy hlasovali:
5 zastupitelů - Změna pro Přeštice - (Kmoch & spol.), 2 - ČSSD, 1 - KDU-ČSL, 1 - KSČM
 
Proti vypovězení hlasovali:
 
4 zastupitelé - ODS, 2 - Volba pro Přeštice - Doc. Horejc, MUDr. Froňková   
 
* * * * * *
 
 
ARCHIVNÍ INFO - skutečnosti kolem zimního stadionu - uveřejněno v 06/2010:

1) Město Přeštice má dlouhodobě zájem na tom, aby byl v Přešticích vybudován zimní stadion. Město Přeštice však na jeho výstavbu nemá vlastní finanční prostředky /a v nejbližších letech mít nebude/ a proto se rozhodlo, že bude hledat soukromého investora, který by do tohoto projektu spolu s městem finančně vstoupil.

Město Přeštice do tohoto projektu vkládá svůj pozemek o rozloze 65 000 m2 v prostoru mezi Stavebninami a čistírnou odpadních vod (vlevo, při výjezdu z Přeštic směrem na Nepomuk), který by po dostavění a zkolaudování zimního stadionu, město Přeštice převedlo na tohoto investora zdarma, jako odměnu za výstavbu zimního stadionu v Přešticích a který by se stal majetkem investora. 

Soukromý investor by financoval výstavbu zimního stadionu ze svých finančních prostředků a následně jeho provoz jako podnikatelský projekt. 

Ve městě by tím byl vybudován zimní stadion, který by byl sice soukromým majetkem investora, ale sloužil by i veřejnosti z Přeštic a okolí. 

Soukromý investor by po kolaudaci zimního stadionu a po získání pozemků od města za výstavbu zimního stadionu, mohl dle svého uvážení volně nakládat se zbylými pozemky. 

2) Město Přeštice vyhlásilo před několika lety výběrové řízení pro soukromé investory na spoluúčast na výstavbě zimního stadionu, do kterého se přihlásily dvě firmy. 

První firma, která zvítězila ve výběrovém řízení nakonec od tohoto projektu ustoupila. 

Druhá firma, konkrétně firma AREA GROUP, s.r.o. nakonec podepsala dne 29.4.2005 smlouvu s městem Přeštice o výstavbě tohoto zimního stadionu a dalších stavbách. 

3) Původní termíny dokončení výstavby zimního stadionu, a dalších přilehlých staveb, byly ve smlouvě stanoveny následovně:  

a) do 30.10.2006 postavit víceúčelovou zastřešenou sportovní halu s ledovou plochou o rozměrech 60 x 30 metrů s kapacitou hlediště pro 1 000 sedících diváků. 

b) do 30.10.2006 postavit novou místní komunikaci (silnici), která by dopravně propojovala silnici v Luční ulici (v Benátkách) s hlavní silnicí směrem na Nepomuk, v blízkosti čistírny odpadních vod.  

c) ve lhůtě do 30.11.2007 postavit:

- tři samostatné obchodní haly se zastavěnou plochou cca 10 000 metrů čtverečních

- odstavné parkovací plochy, doplněné plochami pro zeleň o ploše cca 30 000 metrů

  čtverečních. 

3) Soukromý investor si zpracoval svůj obchodní model provozování zimního stadionu, ve kterém vychází z toho, že jen Přeštice a okolí by provoz zimního stadionu neuživily, že bude potřeba jej nabídnout na různá soustředění pro hokejové (a jiné) týmy z i mimo Českou republiku a podobné akce. K tomu, že je potřebné vybudovat patřičné zázemí, včetně ubytovávání, stravování, relaxace atd.. Nakonec z toho vychází projekt přesahující částku 200 milionů Kč. (Město však požaduje pouze výstavbu zimního stadionu). 

4) Soukromý investor jako projekční firma, si zpracoval projektovou dokumentaci a požádal o stavební povolení, které mu bylo na základě toho vydáno Stavebním úřadem v Přešticích. 

5) Zahájení výstavby však bylo v začátku o rok opožděno, protože firma, která provozuje v sousedství Stavebniny se v rámci řízení pro vydání stavebního povolení proti výstavbě zimního stadionu ohradila a to se nějaký čas řešilo. Proto došlo k prvnímu prodloužení termínu výstavby díky této skutečnosti. 

6) Od té doby však došlo k několikerému dalšímu odložení výstavby z různých důvodů, kdy byly přijaty celkem 4 dodatky ke smlouvě, v podstatě šlo vždy o prodloužení termínu výstavby. 

7) Investor zahájil stavební práce tím, že navezl na tyto stavební pozemky (které byly zčásti záplavovým územím a jsou stále v majetku města) povrchový kontaminovaný materiál (skrývku) vybagrovaný z povrchu bývalého průmyslového podniku Prefa Přeštice, aby se zvýšil terén o cca 160 - 200 cm a tuto plochu zpevnil. Tím však práce byly ukončeny. Hlavním důvodem je to, že investor nemá potřebné finanční prostředky na výstavbu. 

8) Z toho důvodu se jednalo několik posledních měsíců roku 2010 na jednání zastupitelstva města o novém dodatku smlouvy č. 5., který již však není jen o pouhém prodloužení termínu výstavby, ale jedná se o návrh dodatku předložený firmou AREA GROUP, s.r.o., který zásadně mění původní smlouvu a znevýhodňuje pozici města. Prakticky se jedná o návrh transformovat původní smlouvu a změnit priority v této smlouvě s tím, že zimní stadion je až na konci pořadí a v poloze „možná“. 

Návrh tohoto dodatku obsahuje tyto záměry: 

a) Investor navrhuje, že by nejdříve postavil na své náklady onu komunikaci. 

b) Město by mu za to mělo převést bezplatně pozemky (65 000m2) a nic by investorovi neplatilo za vybudování této komunikace. 

c) Pokud by investor nevybudoval do pěti let poté na těchto pozemcích zimní stadion, bude mít město přednostní právo na zpětný odkup velké části těchto pozemků od firmy AREA GROUP, s.r.o., která je však svojí dosavadní stavební činností (návozem materiálu a zpevněním) zhodnotila. 

d) Jistota výstavby zimního stadionu však tady na konci tohoto dodatku č. 5 není, což je ale pro město hlavní priorita, proč do tohoto společného projektu s tímto investorem vstoupilo. 

Problém je však především v ceně pozemků:
 

Pokud by se převáděly tyto pozemky z města Přeštice na společnost AREA GROUP, s.r.o., mají tyto pozemky hodnotu jako z části záplavové území 17,-Kč za m2

Společnost AREA GROUP, s.r.o. však hovoří o tom, že návozem materiálu a zpevněním pozemků je zhodnotila, a jejich cenu nyní odhaduje na 800 – 1 000,- Kč za m2, za které by je po pěti letech prodávala zpět městu Přeštice. Za několik let, např. v roce 2014, však již mohou mít tyto pozemky cenu již 1 300 – 1 400 Kč za m2

Jen pro Vaši představu, při ceně 1 000 Kč za metr2 se již bavíme o hodnotě 65 000 000,- Kč, kterou tyto pozemky mají podle firmy AREA GROUP, s.r.o.. To jsou však obrovské peníze, které město Přeštice nemá. 

Zastupitelstvo města většinou 8 hlasů, proti 7 hlasům, několikrát různé verze dodatků číslo 5 zamítlo. 

Pro schválení takto koncipované verze dodatku č. 5, kterou navrhuje společnost AREA GROUP, s.r.o. hlasuje trvale 5 zastupitelů za ODS a 2 za Nezávislé.

Proti dodatku jsou 2 za KSČM, 2 za ČSSD, 1 za KDU-ČSL a 3 Nezávislí.

Starosta (ODS) a místostarosta (za Nezávislé) zastávají naprosto rozdílné názory a z dílny aparátu městského úřadu proto nemůže vyjít žádný rozumný návrh pro město. 

Dokonce přímo na zasedání zastupitelstva (čtvrtek) překládal starosta města jednu z posledních verzí dodatku č. 5 (několika stránkový materiál hutného právního textu) – aniž o něm cokoli věděl místostarosta, natož zastupitelé a radní, kteří zjistili, že jej mají v materiálech předložených přímo na zasedání. Zatímco v úterý (2 dni předtím), 5-ti členná rada města nedoporučila většinou 3 hlasů svým usnesením dodatek předkládat k jednání zastupitelstvu města. 

Navíc starosta (ODS) má velmi úzké kontakty k podnikateli vlastnícímu firmu AREA GROUP, s.r.o.. 

V poslední době se z dodatku č. 5 stala „honička“ na osmý hlas zastupitele, který bude hlasovat pro. Zatím se tento hlas nenašel, respektive předkládané verze dodatků jej nepřesvědčily. 

Jaká je situace nyní po jednání zastupitelstva 24.6.2010. 

Dne 24.6.2010 byl zastupitelstvem města (většinou hlasů) schválen nový Dodatek č.5, jeho 15-tá verze (!!!), která jen prodlužuje výstavbu zimního stadionu do 30.6.2014. 

A do 31.12.2014 výstavbu hal a odstavných ploch. Jinak původní smlouvu nemění.

Klíčové jsou však finance. Tímto pouhým prodloužením termínů dalo zastupitelstvo města šanci smluvnímu partnerovi - soukromému investorovi, firmě AREA GROUP, s.r.o. zabezpečit si peníze na výstavbu zimního stadionu. Pokud se investorovi nepodaří získat finanční prostředky či finanční dotaci z Evropské unie, prostřednictvím Regionálního operačního programu, smlouva s investorem končí.

K 24.6.2010 je tedy situace taková:

a)  Ani jeden zastupitel města není proti výstavbě zimního stadionu, všichni jej chtějí. Ani jeden zastupitel nemá nic osobního vůči osobě majitele firmy AREA GROUP, s.r.o.. Chtějí však vyvážené smluvní podmínky pro obě strany smluvního vztahu, tedy pro město Přeštice a soukromého investora.  

b)       Město Přeštice je stále vlastníkem pozemků o rozloze 65 000 m2, které jsou určeny pro výstavbu zimního stadionu.    

c)       Město Přeštice splnilo doposud všechny své závazky vůči investorovi vyplývající ze vzájemné smlouvy a žádným svým rozhodnutím doposud neznemožnilo /ňuje/ investorovi naplňovat své smluvní závazky z uzavřené písemné smlouvy ve výstavbě zimního stadionu. 

d)       Jediné co zastupitelstvo města po investorovi chce je, aby zahájil konečně výstavbu zimního stadionu a dokončil jej. 

e)       Investor zatím není schopen realizovat výstavbu zimního stadionu, a plnit své písemné smluvní závazky. Hlavním důvodem jsou chybějící finanční prostředky na straně investora. Došlo k tomu příčinami na straně investora. 

f)         Zastupitelstvo město Přeštice vyzvalo investora svým usnesením ze dne 24.6.2010, aby na tomto pozemku nepokračovaly ze strany investora žádné stavební práce, dokud se nevyřeší otázka financování výstavby zimního stadionu. Bez rozhodnutí zastupitelstva města nesmí žádný orgán města povolit jakoukoliv výstavbu a obdobnou činnost na těchto pozemcích, do odvolání, počínaje dnem 24.6.2010. 

g)  Je možné, že zimní stadion v Přešticích nebude vybudován na základě tohoto smluvního vztahu. To bude jasné cca do jednoho roku. 

h)       To už však bude řešit nově zvolené zastupitelstvo města, protože v polovině října 2010 se konají nové komunální volby, kdy bude zvoleno nové 15-ti členné zastupitelstvo a následně na prvním zasedání zastupitelstva bude zvoleno nové vedení města Přeštice. 

i)         Je možné, že celý projekt bude ukončen soudním sporem ze strany AREA GROUP, s.r.o. vůči městu Přeštice, proto je potřebné nyní postupovat ze strany zastupitelstva města (ale i vedení města) v této záležitosti co nejobezřetněji. Tuto pozici zastávají zastupitelé za KSČM. 

j)        V každém případě se v souvislosti s projektem vybudování zimního stadionu jedná o majetek města Přeštice ve výši desítek milionů korun a zvolení zastupitelé města mají trestně právní odpovědnost za hospodaření s majetkem města. Zastupitelé za KSČM jsou si této skutečnosti plně vědomi.